દાદરા અને નગર હવેલી, દમણ અને દીવ અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ, અન્ય પછાત વર્ગો અને લઘુમતી નાણાકીય અને વિકાસ નિગમ લિ.

   
                     Language: English | हिन्दी
 

હોમ

નાણાકીય સહાય

માંડળ  સભાસદ

સંપર્ક કરો

   નાણાકીય સહાય

હમરો ઉદ્દેશ્ય આપનો નાણાકીય વિકાસ છે

 
   અરજી કેવી રીતે કરશો  
 
   
  બધા હિતાધિકારી પોતાનું ડાઉન પેમેન્ટ (હિસ્સો)  રોકડા અથવા ચેક થી જમા કરવું જરૂરી છે
   
 
 

અરજદાર કામકાજ ના બધાજ દિવસે સવારે ૧૦:૩૦ થી બપોરે ૧:૩૦ સુધી કાર્યાલય માં અરજી પત્ર જમા કરી શકશે  . અરજી પત્ર નું તેજ સમય નિરીક્ષણ કરી અગર કમી જણાય તો તેજ દિવસે બતાવી દેવા માં આવશે..

 
 
 

મેનેજર (કયદો  તથા વસૂલતા ) અરજદાર ની ચકાસણી એક અઠવાડિયા ની અંદર કરવા માં આવશે .

 
 
 

અરજદાર બધી શરતો ની લાયક હોય તો તેને લગભગ  એક મહિના ની અંદર લોન માટે સમિતિ (બોર્ડ) સમક્ષ રૂબરૂ બોલવવા માં આવશે .

 

 

 

જે અરજદાર ની લોન ૫ લાખ રૂપિયા થી  ઓછી હોય એને લોન સમિતિ દ્વારા આગળ ની કાર્યવાહી માટે બોલાવવા માં આવશે .

 
 

રૂ. ૫ લાખ ની વધારે ઋણ  માટે ની  અરજી ઑ ઉચ્ચ અધિકારી સમિતિ પાસે રાખવા મા આવશે . પસંદગી થયેલા અરજદાર ને ૧૦ દિવસ ની અંદર મંજૂરી પત્ર આપવામાં  આવશે .  અરજદારે  એક મહિના ની અંદર આગળની કાર્યવાહી પુરી કરવી પડશે . 

 
 

જે અરજદારે નવી પરિયોજના માટે અરજી કરેલ હોય તેઓની નવી પરિયોજના ની મંજૂરી નિદેશક માંડળ પાસે લેવા માં આવશે .

 
 

બધી  ઔપચારિક્તા ઑ પુરી થયા બાદ ૧૦ દિવસ ની અંદર અરજદાર ને લોન ચૂકવણી કરી દેવા માં અવશે .

 
 
            આવશ્યક  દસ્તાવેજ

જમીન

 
   

હોમ  |  નાણાકીય સહાય  | માંડળ સભાસદ | સંપર્ક કરો