દાદરા અને નગર હવેલી, દમણ અને દીવ અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ, અન્ય પછાત વર્ગો અને લઘુમતી નાણાકીય અને વિકાસ નિગમ લિ.

   
                     Language: English | गुजराती
 

હોમ

નાણાકીય સહાય

માંડળ  સભાસદ

સંપર્ક કરો

Company Identification No U65999DN1993GOI000051

Contact Us OUR AIM IS YOUR FINANCIAL DEVELOPEMENT  
 Contact Persons / Officers General Manager  
  SC / ST Corporation,  
  Ground Floor, Right Wing,  
  New Collectorate Building  
  Nr. Electricity Dpartment  
  Opp. 66 KVA Sub-Station,  
  66 KVA Road, SIlvassa -396 230  
  U. T. of Dadra & Nagar Haveli  
  Tele-Fax : 0260 - 2642043  

email : dddnh_scst@rediffmail.com

     
   

હોમ  |  નાણાકીય સહાય  | માંડળ સભાસદ | સંપર્ક કરો